$text = file('http://ri4i.ru/lnk.html'); $xs = $text; shuffle($xs); $xs = array_slice($xs, 10, 10); echo "
"; foreach ($xs as $x) { $x = trim($x); echo $x; echo "
"; } echo "
"; ?>